Španskih boraca 24v, Novi Beograd

Mobilni: +381 (0)63/417-117   Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75 :: EN | SRB ::

:: EN | SRB ::

stubovi

TARIFE

Na osnovu Zakona o advokaturi i Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojim se pokreće postupak, u procenjivim predmetima advokatu pripada naknada prema vrednosti spora prema Tarifnom broju 13

Tarifni broj 13. procenjivi predmeti u dinarima

Za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak u procenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrednosti spora i to:

Vrednost spora do 450.000,00 din

-sastav podneska......................6.000,00 din

-zastupanje na ročištu...............7.500,00 din

-odloženo ročište......................4.500,00 din

-sastav žalbe............................12.000,00 din

Spor vrednosti od 450.000,00 din do 750.000,00 din

-sastav podneska........................9.000,00 din

-zastupanje na ročištu...............10.500,00 din

-odloženo ročište........................6.000,00 din

-sastav žalbe.............................18.000,00 din

Spor vrednosti od 750.000,00 din do 1.500.000,00 din

-sastav podneska........................11.250,00 din

-zastupanje na ročištu.................12.750,00 din

-odloženo ročište.........................7.125,00 din

-sastav žalbe...............................22.500,00 din

Spor vrednosti od 1.500.000,00 din do 3.000.000,00 din

-sastav podneska........................16. 500,00 din

-zastupanje na ročištu.................18.000,00 din

-odloženo ročište..........................9.750,00 din

-sastav žalbe...............................33.000,00 din

Spor vrednosti od 3.000.000,00 din do 6.000.000,00 din

-sastav podneska.......................22.500,00 din

-zastupanje na ročištu................24.000,00 din

-odloženo ročište.......................12.750,00 din

-sastav žalbe..............................45.000,00 din

Spor vrednosti od 6.000.000,00 din do 12.000.000,00 din

-sastav podneska.......................30.000,00 din

-zastupanje na ročištu................31.500,00 din

-odloženo ročište.......................16.500,00 din

-sastav žalbe..............................60.000,00 din

Spor vrednosti od 12.000.000,00 din do 24.000.000,00 din

-sastav podneska.....................37.500,00 din

-zastupanje na ročištu..............39.000,00 din

-odloženo ročište.....................20.250,00 din

-sastav žalbe..............................78.000,00 din

Spor vrednosti od 24.000.000,00 din do 48.000.000,00 din

-sastav podneska.....................45.000,00 din

-zastupanje na ročištu..............46.500,00 din

-odloženo ročište.....................24.000,00 din

-sastav žalbe............................90.000,00 din

Spor vrednosti od 48.000.000,00 din do 120.000.000,00 din

(na započetih 300.000,00 din nagrada od 45.000,00 din se uvećava za po 30 din )

-sastav podneska.....................45.000,00 din + po 30 din

-zastupanje na ročištu..............45.000,00 din + po 30 din + 1.500,00 din

-odloženo ročište....................1/2 podneska + 1.500,00 din

-sastav žalbe.............................podnesak + 100 %

Spor vrednosti od 120.000.000,00 din do 300.000.000,00 din

(na započetih 900.000,00 din nagrada od 52.200,00 din se uvećava za po 30 din )

-sastav podneska.....................52.200,00 din + po 30 din

-zastupanje na ročištu..............52.200,00 din + po 30 din + 1.500,00 din

-odloženo ročište...................1/2 podneska + 1.500,00 din

-sastav žalbe.............................podnesak + 100 %

Spor vrednosti preko 300.000.000,01 din

(na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30 din )

-sastav podneska.............58.200,00 din + po 30 din a maks do 88.200,00din

-zastupanje na ročištu......58.200,00 din + po 30 din a maks do 88.200,00din + 1.500,00 din

-odloženo ročište............1/2 podneska + 1.500,00 din

-sastav žalbe.................. podnesak + 100 %

Sastav Ugovora i opštih akata 1,5 % od vrednosti ugovora ili 100 % od Tarifnog broj 13

Pravni savet usmeni 50 %, a pismeni 100% od od tarifnog broja 13

Tarifni broj 14 – neprocenjivi predmeti

Za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada, i to:

1) Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom šasti, porodični ( vanparnica ), upis u katastar-neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični I ostali) upis u APR

-sastav podneska...................16.500,00 din

-zastupanje na ročištu............18.000,00 din

-odloženo ročište.....................9.750,00 din

-sastav žalbe..........................33.000,00 din

2) Postupci pred državnim organom ostali

-sastav podneska...................19.500,00 din

-zastupanje na ročištu............21.000,00 din

-odloženo ročište...................11.250,00 din

-sastav žalbe..........................39.000,00 din

3) Postupci vezano za službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS

-sastav podneska...................22.500,00 din

-zastupanje na ročištu............24.000,00 din

-odloženo ročište...................12.750,00 din

-sastav žalbe..........................45.000,00 din

4) Postupci vezano za utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija ( neprocenjivi ) upravni postupk i spor pred inspekcijama, domaća arbitrža i medijacija ( neprocenjivi ), ostali pred PS

-sastav podneska...................25.500,00 din

-zastupanje na ročištu............27.000,00 din

-odloženo ročište...................14.250,00 din

-sastav žalbe..........................54.000,00 din

5) zakonsko izdržavanje

-sastav podneska...................6.000,00 din

-zastupanje na ročištu............7.500,00 din

-odloženo ročište...................4.500,00 din

-sastav žalbe........................12.000,00 din

6) vršenje roditeljskog prava

-sastav podneska...................11.250,00 din

-zastupanje na ročištu............12.750,00 din

-odloženo ročište.....................7.125,00 din

-sastav žalbe..........................22.500,00 din

7) privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upavni postupak i spor ( poreski, carinski, policija) ostali sporovi VS

-sastav podneska...................30.000,00 din

-zastupanje na ročištu............31.500,00 din

-odloženo ročište...................16.500,00 din

-sastav žalbe..........................60.000,00 din

8) ostali sporovi pred Upravnim sudom

-sastav podneska...................36.000,00 din

-zastupanje na ročištu............37.500,00 din

-odloženo ročište...................19.500,00 din

-sastav žalbe..........................72.000,00 din

9) Autorski sporovi ( neprocenjivi) postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom ( neprocenjivi)

-sastav podneska....................45.000,00 din

-zastupanje na ročištu.............46.500,00 din

-odloženo ročište....................24.000,00 din

-sastav žalbe...........................90.000,00 din

NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI

-ortački, generalni ( opšti ) statut, osnivački akt pravnih lica ..........30.000,00 din

-korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave….……..............................22.500,00 din

-testament (neprocenjivo) ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica…………………………………..….19.500,00 din

-Punomoć....….........................................13.500,00 din

-ostale izjave……………………………11.250,00 din

-ugovor o posluzi............…....................16.500,00 din

-ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pravnih lica.........25.500,00 din

-opšti akti državnih organa i lokalne samouprave...........................37.500,00 din

 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

egipat

Lokacija advokatske kancelarije

lokaciaj advokat gotovac

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Španskih boraca 24v
Mobilni: +381 (0)63/417-117
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com