Gotovac & Saradnici


Bavimo se pružanjem advokatskih usluga fizičkim i pravnim licima na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske u postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete zbog pretprljenih povreda proisteklih iz saobracajnih nezgoda, kao i zastupanjem privrednih subjekata i odbranama u krivičnim postupcima

O nama

Pročitajte više o nama

Advokat Vladan Gotovac se bavi pružanjem advokatskih usluga fizičkim i pravnim licima na teritoriji Republike Srbije sa sedištem u Beogradu.

onama

REPUBLIKA SRBIJA - BEOGRAD.

Uža specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima naknade štete proistekle iz saobraćajnih nezgoda i povreda na radu, kao i zastupanje domaćih i stranih pravnih lica u postupcima naplate potraživanja. Advokat Vladan Gotovac je treća generacija pravnika i poseduje iskustvo u postupanju u sporovima za naknadu štete i naplatu potraživanja velike vrednosti.

  Pročitaj više o zaposlenima U REPUBLICI SRBIJI


REPUBLIKA SRPSKA - BIH.

Advokat Jovan Gotovac pruža usluge iz oblasti privrednog i građanskog prava sa iskustvom zastupanja u sudskim postupcima visokog stepena složenosti i velike vrednosti kao i odbranama u krivičnim postupcima. Pruža advokatske usluge na teritoriji Republike Srpske. Advokat Jovan Gotovac je treća generacija pravnika i poseduje iskustvo u postupanju u sporovima za naknadu štete i naplatu potraživanja velike vrednosti.

  Pročitaj više o zaposlenima U REPUBLICI SRPSKOJ - BIH

Zadovoljni klijenti

Predmeti

Jurisdikcije

Godina postojanjaUz Vas smo od 1996 godine.

Usluge

Usluge koje pružamo

Pročitajte više o uslugama koje pružamo našim klijentima.

krivicno-pravo

Privredno pravo

Zastupanje pravnih lica u sudskim sporovima

krivicno-pravo

Krivično pravo

Odbrana u krivičnim sporovima

obligaciono-pravo

Obligaciono pravo

Prinudna izvršenja i naplata potraživanja

ugovorno-pravo

Ugovorno pravo

Izrada svih vrsta ugovora

pravo-osiguranja

Pravo osiguranja

Savetovanje i zastupanje kod sporova između osiguravajućeg društva i ugovarača osiguranja

pravo-apr

Usluge pred APR-om

Osnivanje svih formi privrednih društava i registrovanje promena

Niko ne može izjavom svoje volje obavezati drugog

Živeti ispravno, nikom ne nanesti štetu, dati svakom ono što mu pripada

Nema zločina i nema kazne ako nije propisano zakonom

Ko ćuti ne saglašava se

Pravni pojmovi

Pročitajte više o Pravnim pojmovima

Šta su i koji su pravni pojmovi, o tome proćitajte više u nastavku.

 • U slučaju da ste Vi, ili neko Vama blizak, u poslednje tri godine doživeli saobraćajnu nezgodu, povredu na radnom mestu ili ujed psa lutalice, a ne znate koja su vaša prava, mi vam možemo pomoći da ostvarite vaše pravo na naknadu štete.

  Na teritoriji naše zemlje se u predhodnoj godini dogodilo 37.127 saobraćajnih nezgoda. Što se tiče povreda na radu godišnje se evidentira i do 25.000 slučajeva što težih što lakših povreda.

  Veliki broj učesnika u saobraćajnim udesima i lica povređenih na radu ne ostvaruju svoja prava na naknadu štete zbog nepoznavanja svojih prava.

  Većina građana nema ni finansijskih mogućnosti da naknadi štetu u punom iznosu zbog skupih i dugotrajnih sudskih postupaka u kojima se u pravilu izvode različita veštačenja, pa utoliko pristaju na iznose naknade od osiguranja koji su daleko manji od onih koje bi mogli da ostvare doslednom i upornom primenom zakona u sudskom postupku.

  Naša kancelarija posreduje u ostvarivanju vaših prava u oblasti naknade materijalne i nematerijalne štete u punom iznosu i tu je za Vas da:

  - Pregleda celokupnu dokumentaciju
  - Pribavi pravno-dokaznu dokumentaciju iz tužilaštva i drugih nadležnih organa,
  - Podnese odštetni zahtev osiguranju u Vaše ime,
  - Posreduje pred osiguranjem u ostvarivanju vaših prava u oblasti materijalne i nematerijalne štete koja vam po zakonu pripada,
  - Da svakom povređenom omogući naknadu u punom iznosu u sudskom postupku u skladu sa zakonom.


  U postupcima saobraćajnih nezgoda, sredstva se naplaćuju od osiguravajućeg društva, a ne od krivca lično. U postupcima radnih sporova sredstva se naplaćuju direktno od poslodavca, a u postupcima ujeda psa lutalice sredstva se naplaćaju od Grada Beograda.

  Naša advokatska kancelarija se bavi i zastupanjem stranih osiguravajućih društava u regresnim sudskim postupcima protiv domaćih osiguravajućih društava u Republici Srbiji.

  U preko 70% slučajeva osiguravajuća društva izbegavaju da oštećenim licima isplate naknadu štete ili isplaćuju samo delimične iznose jer poseduju statističke podatke da ce samo mali broj oštećenih lica angažovati advokata i pokrenuti sudski postupak.

  Ukoliko u toku naseg zastupanja ustanovimo da nećete dobiti novčanu naknadu, naš rad je za Vas besplatan. Mi Vas ne uznemiravamo telefonskim putem nudeći svoje usluge i ne saljemo Vam reklamna pisma postom, naša najbolja preporuka je veliki broj zadovoljnih klijenata.

  Za više informacija posetite nas na našoj adresi ili kontaktirajte putem telefona ili mail adrese.

 • Jedan od problema sa kojima se danas susreće većina građana i preduzeća je neredovna naplata potraživanja.

  Izostanak plaćanja dužnika je jedan od najčešćih uzroka nesolventnosti i nelikvidnosti, te uzrokuje lošije poslove rezultate poverioca, a istovremeno i nemogućnost izmirenja sopstvenih obaveza na vreme.

  Ukoliko poverioci duže čekaju sa svojom odlukom šta treba uraditi, šanse da se potraživanje naplati su sve manje. U tom smislu, aktivnost naše kancelarije se bazira na:

  - Detaljnim proverama dužnikove poslovne situacije u zadnjih nekoliko godina preko sajta www.boniteti.rs (da li je dužnik već u sudskom sporu, šta ima od pokretne, a šta od nepokretne imovine, kada je imao blokadu računa, da li je likvidan, kada je predao pazar itd...),
  - Slanja dopisa da se dug izmiri na vreme,
  - Poslovna komunikacija sa dužnikom u vezi isplate duga.

  Advokatska kancelarija ima uspešnu saradnju sa knjigovodstvenim agencija u postupku pružanja pravnih usluga njihovim klijentima. Naša kancelarija u Beogradu pruža usluge naplate potraživanja za svoje klijente na teritoriji Srbije i Republike Srpske.

 • Naše advokatske kancelarije u Beogradu i BiH pružaju odbranu fizičkim i pravnim licima u krivičnim postupcima po optužnicama za dela opšteg i privrednog kriminaliteta, organizovanog kriminala i ratnih zločina, pred svim sudovima, uključujući i postupke pred Specijalnim sudom u Beogradu i pred Sudom BiH u Sarajevu.

 • Ukoliko u vlasništvu imate preduzetničku radnju, a imate probleme s likvidnošću radnje, naša kancelarija pruža uslugu promene pravne forme iz preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO).Na taj način, ubuduće ćete za obaveze DOO odgovarati samo imovinom unetom u DOO (to može biti i 100,00 dinara), za razliku od preduzetničke radnje gde preduzetnik odgovara za obaveze radnje celokupnom ličnom imovinom. U slučaju promene pravne forme, Vaša preduzetnička radnja ne prestaje da postoji, nego nastavlja da obavlja privrednu delatnost u formi društva sa ograničenom odgovornošću.

  Takođe, naša kancelarija vrši i usluge transformacije pravne forme iz društva sa ograničenom odgovornošču u akcionarsko društvo, ortačko društvo i komanditno društvo.

 • Ukoliko želite da promenite vlasnika u Vašoj firmi ili da registrujete novog suvlasnika, naša kancelarija je tu da za vas da:

  - prikupi neophodnu dokumentaciju,
  - sačini Ugovor o prenosu udela,
  - popuni registracionu prijavu i dodatke,
  - sprovede kompletnu proceduru u APR,

  - Takodje, ukoliko želite da promenite direktora Vaše firme naša kancelarija je tu za vas da: - prikupi neophodnu dokumentaciju,
  - sačini Odluku o razrešenju i postavljenju direktora,
  - popuni registracionu prijavu i dodatke,
  - sprovede kompletnu proceduru u APR.

 • Osnivanje firme prati komplikovana procedura koja je propisana Zakonom o privrednim društvima. Ukoliko želite da otvorite firmu, a ne znate kako, naša kancelarija je tu da za vas obavi taj posao.

  Usluga osnivanja obuhvata:

  - Kompletan Osnivački akt ili Ugovor o osnivanju,
  - Registracija udela za jednog ili više osnivača,
  - OP obrazac,
  - Imenovanje direktora firme,
  - Izbor imena i provera dozvoljenosti naziva firme,
  - Šifra delatnosti firme,
  - Preuzimanje rešenja iz Agencije za privredne registre sa PIB-om,
  - Otvaranje tekućeg računa u bance,
  - Izbor knjigovođe,
  - Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave,
  - Pečat.

 • "Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Bračni drugovi su dužni da vode zajednički život i da se uzajamno poštuju i pomažu.

  Međutim, ukoliko se odnosi bračnih drugova poremete i ukoliko brak postane disfunkcionalan odnos pun razočarenja, potrebno je pronaći advokata koji će na najbolji način zastupati vaše interese u brakorazvodnoj parnici.

  Postupak razvoda braka se može pokrenuti na dva načina:

  1. Uvek, ukoliko je to moguće, predlažemo da supružnici pokusaju da prevazidju medjusobne nesuglasice i da zaključe PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA. U ovom slučaju potrebno je da se supružnici sporazumeju o svim pitanjima značajnim za razvod braka(poveravanje deteta, deoba zajedničke imovine,visina doprinosa za izdržavanje deteta i način održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljom). Predlažemo da, kada je god to moguće, supružnici razvedu svoj brak na ovaj sporazumni način jer je sudski postupak po predlogu za sporazumni razvod braka mnogo brži i ekonomičniji i u većini slučajeva se okonča na prvom ročištu, za razliku od postupka razvoda braka koji se pokreće tužbom.
  2. Ukoliko supružnici ne mogu da se sporazumeju oko razvoda braka neophodno je da se pokrene postupak TUŽBOM za razvod braka.U okviru postupka razvoda po tužbi predviđen je i postupak posredovanja kako bi se stranke pomirile ili postigle dogovor oko najvažnijih pitanja. Ako se u postupku mirenja supružnici pomire, smatraće se da je tužba za razvod braka povučena. Ukoliko do mirenja ne dođe, smatraće se da mirenje nije uspelo i nastaviće se postupak nagodbe. Svrha nagodbe je da se odnos supružnika razreši bez konflikta.


  Ako ni postupak nagodbe ne bude uspešan tj. ako se predlog za sporazumni razvod braka ili tužba ne povuku do zakljčenja glavne rasprave, sud donosi presudu u kojoj razvodi brak."

 • Pod okolnostima globalne pandemije izazvane virusom COVID - 19, većina osiguravajućih društava u našoj zemlji počela su da zloupotrebljavaju novonastalu situaciju tako što isplaćuju visestruko manje iznose odštete oštećenim licima, odugovlače sa isplatom zahtevajući dodatnu dokumentaciju ili čak odbijaju da isplate bilo kakvu odštetu oštećenima. Pojedina osiguravajuća društva svesno isplaćuju čak i do tri puta manje iznose odštete, nezavisno od činjenice da li je u pitanju naknada materijalne štete na vozilu ili naknada nematerijalne štete zbog zadobijenih telesnih povreda u saobraćajnoj nezgodi.

  Razlog za ovakvo postupanje je činjenica da osiguravajuća društva imaju saznanja da su sudovi obustavili rad zbog vanrednog stanja u zemlji i da se oštećena lica ne mogu obratiti sudovima radi zaštite svojih prava.

  Ovim putem pozivamo oštećene da se obrate bilo kojoj advokatskoj kancelariji čija je uža specijalnost zastupanje u postupcima naknade štete, a kako bi advokati preuzeli zastupanje, obratili se prigovorom Narodnoj Banci Srbije i napisali tužbu koja će biti predata odmah nakon okončanja vanrednog stanja i na taj način zaštitili prava oštećenih lica na popunu naknadu štete.

 • Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna delatnost pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti Ustavom utvrđenih sloboda i prava domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica.

  Advokat je lice koje je upisano u imenik advokata, koje je položilo advokatsku zakletvu i koje se bavi advokaturom.

  U svom radu advokat je dužan:

  - Da se stvarno i stalno bavi advokaturom;
  - Da pravnu pomoć pruža stručno i savesno;
  - Da čuva advokatsku tajnu;
  - Da u profesionalnom radu i u privatnom životu koji je dostupan javnosti čuva ugled advokature.
  Advokat je dužan da kao profesionalnu tajnu čuva sve što mu je stranka poverila i ta njegova obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena.

  Pružanje pravne pomoći obuhvata:

  - Davanje pravnih saveta;
  - Sastavljanje tužbi, žalbi, molbi i drugih podnesaka;
  - Sastavljanje ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava;
  - Zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima;

  Od advokata treba razlikovati nadripisara.

  Nadripisarstvo je davanje pravnih saveta i zastupanje uz nadoknadu od nestručnih lica - NEPRAVNIKA.

  Nadripisarstvo je krivično delo i kažnjava se zatvorskom kaznom.

  Advokati moraju služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode poverena, njihova dužnost nije samo da zastupaju svoju stranku već da joj budu savetnici u najboljem smeru.

Tim

Ovo je naš Tim

Ljudi koji učestvuju u kvalitetu rada naše kancelarijeREPUBLIKA SRBIJA - BEOGRAD

Vladan Gotovac

Advokat

Marko Zekić

Advokat

Ivana Gotovac

Diplomirani pravnik

Natalija Krajinović

Advokatski pripravnik

Milica Veličković

Advokatski pripravnik

Nikola Čvorović

Advokatski pripravnik

Maria Lola Veinović

Advokatski pripravnik

Anastasija Bogdanović

Advokatski pripravnik

Ana Albijanić

Office menadžerREPUBLIKA SRPSKA - BIH

Jovan Gotovac

Advokat

Dragan Gotovac

Advokat

Srdjan Nedić

Advokatski saradnik

Tijana Ristić

Advokatski saradnik

Đordje Marković

Advokatski pripravnik

Kontakt

Kontaktirajte nas

Za svako pitanje stojimo Vam na raspolaganju.

Naša Adresa

Republika Srbija
Beograd, Španskih boraca 24v


Naš E-mail

Republika Srbija
advgotovac@gmail.com


Naš broj

Republika Srbija
Mobilni : +381 65/333-8933
Fiksni : +381116906807


Naša Adresa

Republika Srpska BIH
Zvornik ul.Svetog Save 56


Naš E-mail

Republika Srpska BIH
jovangotovac@gmail.com


Naš broj

Republika Srpska BIH
Mobilni : +387 (0)65/325-077
Fiksni : +38756210752